Skriv ut denne siden
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin
22 mar 2022
blog

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin

For å få en ny oppdatert status på fiskesamfunnet i Fundin gjennomførte NINA fiskebiologiske undersøkelser i 2020 og 2021.

Undersøkelsene skulle også gi en beskrivelse av rekrutteringen til ørret i tilløpsbekkene, samt foreslå eventuelle tiltak for å bedre denne. Dagens utsettingspålegg for ørret skulle også evalueres.

Undersøkelsene viser at dagens utsettinger i relativt liten grad bidrar til et bedre fiske i Fundin, og det foreslås å stanse utsettingene og satse på å styrke den naturlige rekrutteringen av ørret i vannet gjennom ulike tiltak.
Utlegging av steingrupper i bekker for å øke tilgangen på skjul, fjerning av vandringshinder og utlegging av grove blokker/større steiner i strandsonen i selve magasinet er noen av tiltakene som nevnes.

Det understrekes at eventuelle habitat- og vandringstiltak evalueres mht. i hvor stor grad slike tiltak kan kompensere for redusert/avsluttet fiskeutsetting.

Les rapporten på Folldal fjellstyre sin nettside.

Lest 251 ganger