• 72 42 02 77 / 482 12 690 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa. Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er dominerende fiskeslaget.
Forvaltning
Bruksrett i Oppdal Bygdealmenning ligger til jordbrukseiendommer innen bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. De bruksberettigede velger et styre som står for forvaltningen. Tre fast ansatte står for den daglige drifta.
Jakt
Jakt drives gjennom salg av jaktkort for småvilt og villrein.
Fiske
Fisket i allmenningens rundt 120 vann er til dels meget godt. Noen av vannene regnes blant de beste fjellvann i landet. Fiskearter er ørret og i noen vann røye. Fiskekort.
Hytter
Hytter leies ut ved Unndalsvatnet, Orkelsjøen, Vesle Orkelsjø og i Åmotsdalen.
Geologi
Kambrosilurske kalkrike bergarter dominerer i Østfjella. I Snøhettaområdet og i Trollheimen er det hardere grunnfjellbergarter som dominerer, men også her finner vi områder med innslag av kalkrike bergarter. Oppdalsskifer brytes i dag i Drivdalen og i Svahøa i Trollheimen.
Flora og fauna
Floraen i Østfjella og Trollheimen er spesielt rik og gjør områdene til gode beitefjell. Fjella langs Drivdalens østside og Gjevilvasskamman i Trollheimen er viden kjent for sine mange sjeldne plantearter.

Fuglelivet er også meget rikt på mange lokaliteter. Reinen i Oppdal er villrein i Østfjella og i Snøhettaområdet, i Trollheimen er det tamrein.
Kulturhistorie
Steinalderfunn fra mange steder i Oppdalsfjella gir lange perspektiver på vårt bruk av fjellet. Ved Aalbusetra i Orkeldalen er de eldste funnene datert til nesten 9000 år gamle. Store systemer av fangstgraver og tallrike funn av mer enn 1000 år gamle piler og pilespisser viser oss at villreinen har vært en viktig ressurs i uminnelige tider. Navn som Falkfangarhøa og Folkhøa og tufter etter falkfangerhytter på disse stedene er spor etter falkefangst.

Med sitt rike planteliv har fjellene i Oppdal alltid vært en viktig beiteressurs for bygda. Store seterdaler som f.eks. Gjevilvassdalen og Vinstradalen har utviklet et typisk seter-kulturlandskap. Årlig slipper Oppdal ca 40 000 sau på beite i fjellet.
om_oba_art.jpg

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).

Komme i kontakt med oss

Inge Krokanns veg 11, 7340 OPPDAL

72 42 02 77 / 482 12 691 / 482 12 690

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.